Adatkezelési nyilatkozat

 1. Az adatkezelő

A honlappal kapcsolatban az adatok kezelését és a www.friendraiser.hu honlap üzemeltetését Naszádos Márk (egyéni vállalkozói székhely cím: 1132 Budapest, Visegrádi u. 65., nyilvántartási szám: 51433611) (továbbiakban „Üzemeltető”, vagy „Adatkezelő”) végzi. Adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 2018. május 25-től érvényben lévő európai egységes GDPR rendelkezései szerint az Öntől kapott hozzájárulás alapján kizárólag az Adatkezelő kezeli, azokat nem továbbítja másnak. Adatkezelő az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásba bejelentette.

Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit az Adatkezelő által a honlappal összefüggésben kezelt személyes adatokról, az adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogaik gyakorlásának módjáról, valamint a jogorvoslati lehetőségeikről.

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A jelen adatvédelmi tájékoztató a www.friendraiser.hu weboldalon az automatikusan képződő személyes adatnak minősülő technikai adatok, valamint a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, a hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó, a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosító, illetve a látogatóknak a honlapon történő véleménynyilvánítását szolgáló, továbbá az online fizetéssel összefüggésben keletkező adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

 1. az adatkezelés célja, jogalapja és a kezelt adatok köre

Adatkezelő elsősorban az érintettek önkéntes, határozott és tájékozott hozzájárulása alapján kezeli a személyes adatokat, kivételesen a törvény adatkezelést lehetővé vagy kötelezővé tevő rendelkezése alapján. Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatok tekintetében.

Adataik megadásával a felhasználók hozzájárulnak, hogy Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

Az Adatkezelő honlapjának (www.friendraiser.hu) felkeresése során, az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a technikai működés miatt a használt böngészőprogram és operációs rendszer típusával, az internetprotokoll-címmel (IP-cím), a domainnévvel (URL), a látogatás dátumával (a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja) és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatosan – a felhasználó számítógépének beállításától függően – automatikusan képződnek személyes adatnak minősülő technikai adatok. Ez a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag a honlap látogatottságával és használatával kapcsolatos elemzésekre és statisztikai információk gyűjtésének céljából történik. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal. A weboldal a látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie többek között a felhasználóknak történő automatikus üzenetek megjelenítése miatt szükséges, a felhasználói élmény javítását célozza. A cookie-kat kereskedelmi célra Adatkezelő nem használja. A cookie-k engedélyezése kikapcsolható ezen a honlapon. A kikapcsolás leghatékonyabb módja, ha a böngészőn belül történik a beállítás, ennek módja a böngészők Súgó részében olvasható.

Üzemeltető a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez egyszintű jogosultsági kört alakított ki. Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia. Ugyanígy hozzá tud szólni a www.friendraiser.hu-n megjelenő írásokhoz. Ebben az esetben a felhasználó maga választ, hogy milyen digitális identitással fejti ki véleményét. A hírlevél igénylés, kérdések és egyéb megkeresések esetén a felhasználó e-mail címét Adatkezelő kizárólag kapcsolattartási célra használja.

Az Adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja, hogy a felhasználó az általa választott néven véleményezhesse az Üzemeltető tevékenységét, hírlevelet igényeljen, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítsa. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a regisztráció során adott önkéntes hozzájárulás. A feliratkozás feltétele az Adatkezelő adatkezelési tájékoztatójának megismerése. A regisztráció érvényesítése ennek igazolására szolgáló nyilatkozatnak minősül. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig történik. A hozzájárulás visszavonása a mark@friendraiser.hu címre történő e-mail küldésével történhet.

Felhívom a figyelmét, hogy véleménye is személyes adat. A véleményéből nem csak az Ön személyes adataira, hanem adott esetben más személyes adatára is lehet következtetni. Kérjük, hogy más személyes adatait ne tegye közzé a honlapon!

Amennyiben elektronikus befizetést indít, befizetésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a fizetéssel kapcsolatos adatait az Adatkezelő kezelje. A befizetés könyvelésével összefüggő adatkezelés során az adatkezelő kezeli, illetve kezelheti az érintett nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát, bankszámlaszámát, a befizetés összegét, valamint a tranzakció időpontját.

Ezen adatok megőrzését, mint amelyek a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokon szerepelnek, előírja továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése. Az érintett szabadon dönt arról, hogy ezek megadásával hozzájárul a további kommunikációhoz. Az érintett a hozzájáruló nyilatkozatát ezen ráutaló magatartással (az adatok megadásával) teszi meg. A személyes adatokat az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor.

 1. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti.

 1. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő férhet hozzá. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető a felhasználók e-mail címe.

Személyes adatokat harmadik személyeknek az Adatkezelő nem ad át, kivéve akkor, ha a felhasználó olyan célból adta meg személyes adatát.

A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményét.

A felhasználó bármikor jogosult módosítani az általa megadott adatokat.

 1. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségek, az adattörlés

A személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor kérjük, vegye fel velem a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatom a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

Ezek értelmében minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelőnek küldött elektronikus üzenet útján.

Az Adatkezelő kérelemre annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást az adatkezelő elektronikus címén (mark@friendraiser.hu) kérheti bárki, elektronikus levelezési címének megadásával.

E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő jogának, vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként a törvény lehetővé teszi.

E tiltakozás keretében kérhetik személyes adataiknak helyesbítését és törlését is az adatkezelő mark@friendraiser.hu e-mail címén. Az adattörléssel az adat felismerhetetlenné tétele történik meg oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről (a helyesbítésről és a törlésről) értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban adatkezelés céljára továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb 15 munkanapon belül válaszol az adatkezelő.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor a mark@friendraiser.hu e-mail címre jutassa el.

Felhívom továbbá a figyelmét, hogy a leírt véleménye személyes adat. Az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával a hozzászóló felhatalmazást ad arra, hogy az általa közzétett személyes adatait mások kezeljék. A hozzászólásokban közöltek alapján mások a hozzászóló személyét érintő – nem feltétlenül valós –, esetleg politikai véleményét tükröző, világnézetére, származására vonatkozó következtetéseket vonhatnak le. A hozzászóló által a közzétett adatai további kezelésének jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6.§ (7) bekezdésében meghatározott vélelem, amely szerint az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az Üzemeltető a hozzászólásokat nyilvános közszereplésnek tekinti, ezért a közzétett hozzászólásokat korlátlan ideig nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, a hozzászólásokat sem az érintett esetleges kérelmére, sem a felhasználó adatainak saját kérésére történő törlésekor nem köteles eltávolítani, anonimizálni vagy törölni.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Üzemeltető a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az adatkezelő kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatkezelő ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

A személyes adatok elektronikus eszközön tárolódnak. Az eszköz fizikai helyéről felvilágosítás kérhető.

 1. Kikötés

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 5 nappal előre közzéteszi honlapján.

 1. Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
  Legutóbbi módosítás dátuma: 2016.04.15.

A honlapon fizetési lehetőségként a PayPal rendszer érhető el. Ennek pontos használatáról a szolgáltató oldalán érhető el részletes felvilágosítás. A PayPal rendszeréről részletesen.

A jelen adatkezelési nyilatkozat a Transparency International Hungary 2018. áprilisban hatályos adatkezelési nyilatkozata, mint a szervezet szellemi tulajdona mintája alapján készült.